Sıkça Sorulan Sorular

-- DASK – Zorunlu Deprem Sigortası

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası

Neden DASK – Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalıyım?

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin yıkıcı etkilerini azaltmak ve hayata devam edebilmeniz için oluşan maddi kayıplarınızı hızlı bir şekilde geri kazanabilmek adına yaptırılması gereken zorunlu bir sigortadır. Günümüzde elektrik, su vb. aboneliklerin başlatılması için de Zorunlu Deprem Sigortası gereklidir.

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için hangi bilgilere ihtiyacım var?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (ada, pafta, parsel, sayfa no.) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüz ölçümü ve mekânın kullanım şekli gibi bilgiler, DASK - Zorunlu Deprem Sigortası için gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar.
Bu sigortanın teminatlarını Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) belirler; ancak poliçe üretimi, yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

Hangi binalar ZDS kapsamında değildir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar,
 • ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsin.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde ticari ve sanayi amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.


İnşa halindeki konutlar için ZDS yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

İş yerleri ZDS kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sanayi faaliyet amacıyla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

ZDS’de hangi hasarlar teminat dışında değerlendirilir?

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararların teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kâr kaybı,
 • İş durması,
 • Kira mahrumiyeti,
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilâk, tsunami ve yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar.

Apartmanlarda ortak alanlar için hangi teminatlar geçerlidir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar,
 • Asansörler teminat kapsamındadır.

Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak Yangın Sigorta Poliçesi teminatlarından yararlanılabilir.

ZDS ev eşyası için veya yangın gibi riskler için de teminat sunar mı?

Zorunlu Deprem Sigortası, sadece deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami ve yer kayması sonucu binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyası için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminatlarından yararlanabilirsin.