Sıkça Sorulan Sorular

-- Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Ürün Sorumluluk Sigortasında ürün kusuru ne demektir?

Ürün geliştirme hataları, üretim hataları, ürün kontrol hataları, etiket hataları gibi durumlar ürün kusuru sayılmaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir, yaptırmak zorunlu mudur?

ir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. Sigorta zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile bireylerinin, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları ve sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmaz.

Ferdi Kaza Sigortası kapsamı nelerden oluşur?

Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde karşılaşacağı ani ve beklenmedik bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir zarara maruz kalmasıdır. Poliçelerde vefat ve sürekli maluliyet teminatlarının yanı sıra tedavi masrafları veya gündelik tazminat teminatı da yer almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortasının konusu nedir?

İşletmenin ürettiği malın kusurundan dolayı 3. Şahısların karşılaştığı zarardan ötürü firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk Sigortasıdır. Ek olarak yurtdışından ithal ederek Türkiye’de dağıtıcı olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararlarına da bu üründe güvence verilmektedir.

Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?

Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir.
Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.


Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?

İşletmenizin faaliyeti sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar için güvence verir. Teminat verilen mesleğinize ilişkin kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı koruma sağlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası hangi meslekler için yapılmaktadır?

Hekimler için Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler için Sorumluluk Sigortası, Mimarlık, Avukatlık gibi mesleklerin ortaya çıkabilecek riskleri için sigorta yapılabilmektedir.