Yasal

Aksigorta Mobil Uygulama Sözleşmesi

Aksigorta Mobil Uygulama Sözleşmesi


1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Şartları, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 Kule:1, Kat: 0-6 Ümraniye 34771 İstanbul Türkiye adresinde mukim Aksigorta Anonim Şirketi (“Aksigorta”) ile tüm hakları münhasıran Aksigorta’ya ait olan Aksigorta Mobil Uygulamasına ve Aksigorta Online İşlemler’e (“Uygulamalar”) erişim sağlayan veya Uygulamaları herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar (“Kullanıcı”) arasında hüküm ifade edecektir. Uygulamalara erişim sağlanması, giriş yapılması veya Uygulamaların kullanılması, işbu Kullanım Şartlarında yer verilen koşullarının Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

2. KONU VE KAPSAM

İşbu Kullanım Şartlarının konusu, Kullanıcıya Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Aksigorta ile Kullanıcının bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarını kabul etmekle, Aksigorta tarafından Uygulamaların ilgili alanlarında yer verilen, Uygulamaların kullanımına ve hizmetlere ilişkin her türlü kural, açıklama ve yönlendirmeye uygun davranmayı ve Uygulamaları ancak bu kapsamda kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. Kullanıcı, Aksigorta sistemlerinde kayıtlı T.C. Kimlik Numarası ile, telefon numarası üzerinden kimlik doğrulaması gerçekleştirerek Uygulamalara giriş yapabilecektir.

3.2. Uygulamalara giriş yapabilmek için Kullanıcının Aksigorta müşterisi olması veya Aksigorta’dan en azından bir defa poliçe teklifi almış olması gerekmektedir. Bunun haricindeki bilgilerle giriş yapmaya çalışan Kullanıcı, Uygulamalara erişim sağlayamayacaklardı

3.3. Kullanıcı, Aksigorta tarafından Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Uygulamalara giriş yaptıkları mobil cihaz ile kimlik doğrulama sürecinde kullandığı telefon hattının münhasıran kendisi tarafından kullanılmasını temin etmekle, bunların güvenli ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak bir şekilde saklanmasını sağlamakla münhasıran sorumludur. Kullanıcı, belirtilen bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Aksigorta’nın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

3.4. Aksigorta, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan, tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Kullanım Şartlarını tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının Uygulamalara erişimini kısmen veya tamamen sonlandırabilir.

3.5. Aksigorta, Uygulamalar üzerinden sunmakta olduğu hizmetlerde tek taraflı olarak değişiklik veya uyarlama yapma hakkını saklı tutar. Aksigorta tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalar kapsamında Kullanıcının uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Aksigorta tarafından Uygulamalar üzerinden duyurulacaktır. Söz konusu değişiklikler ve uyarlamalar, Uygulamalar üzerinden yayınlandıkları tarih itibariyle yürürlüğe girerek, Kullanıcı için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, Uygulamalara erişim sağlamaya ve Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcı, Uygulamalar üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir prosedürü yerine getirirken işbu Kullanım Şartları içerisinde yer alan tüm şartlara, Uygulamaların ilgili alanlarında yer verilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Aksigorta tarafından talep edilen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Aksigorta tarafından kullanılmasının, Kullanıcı ile ilgili olarak Aksigorta sistemlerinde kayıtlı diğer bilgiler ile eşleştirilmesinin ve hizmetlerin bu kapsamda sağlanmasının mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksigorta, mevzuatta öngörülen haller haricinde, Kullanıcı tarafından iletilen veya Uygulamalar üzerinden yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında olmayıp, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranması ve eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler paylaşması halinde ortaya çıkabilecek neticelerden bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, Uygulamalar üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği bilcümle seçim ve işlemin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, Uygulamalar üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının Uygulamalar dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Aksigorta’nın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki eylemlerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder. Aksigorta, Kullanıcının Uygulamalar üzerinde işbu Kullanım Şartlarına ve/veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Kullanıcı mevzuata veya işbu Kullanım Şartlarına aykırı eylemleri neticesinde, özellikle Uygulamaların amacına aykırı olarak kullanması veya manipüle etmeye çalışması neticesinde Aksigorta nezdinde oluşacak tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı, Uygulamaların ilgili alanlarında yer vereceği her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü ifade ve bunlar neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan hukuken sorumlu olacaktır.

4.7. Aksigorta, Uygulamaların işleyişine, hukuka, Kullanım Şartlarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri her zaman kontrol edebilir, söz konusu içeriği giren Kullanıcının Uygulamalara erişimini herhangi bir ihbarda bulunmadan kısmen veya tamamen sonlandırabilir.

4.8. Kullanıcı, Uygulamaların altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, Uygulamaların ilgili alanlarında yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı, Uygulamalar üzerinde yer alan bilgilerin, şablonların, metinlerin, resimlerin ve diğer her türlü içeriğin, Aksigorta’nın yazılı rızası olmadan kısmen veya tamamen kopyalanamayacağını, başka veri tabanlarına aktarılamayacağını ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamayacağını kabul ve beyan eder. Uygulamaların işbu maddede belirtilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; böyle bir durumda Aksigorta’nın Kullanıcıya karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10.Aksigorta, gerekli gördüğü durumlarda ve Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan, Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir.

4.11.Kullanıcı, Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak kendisine bildirim (push-up notification) gönderilebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulamalar tarafından bildirim gönderilmesini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5. SİGORTACILIK İŞLEMLERİ

Kullanıcı, Aksigorta tarafından mevzuat çerçevesinde sunulan sigortacılık hizmetlerine ilişkin olarak Uygulamalar üzerinden teklif/hizmet alabileceğini bildiğini kabul etmektedir. Bu kapsamda Aksigorta tarafından sunulacak hizmetler ile yürütülecek süreçlere ilişkin koşullar Aksigorta tarafından ayrıca belirlenebilecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Uygulamaların genel görünüm ve dizaynı ile Uygulamalar üzerinde yer verilen tüm bilgi, resim, Aksigorta markası, mobil ve web uygulamalarının kendisi, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Aksigorta’dır. Uygulamalarda bulunan Materyaller; Aksigorta’nın yazılı izni olmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Uygulamaların bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada Aksigorta’nın yazılı izni olmaksızın olarak kullanılamaz. Aksigorta’nın diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hak sahiplikleri ve bu kapsamdaki talep hakları saklıdır.

6.2. Materyalleri yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcının Uygulamalara erişimi ve Uygulamaları kullanım hakları kısmen veya tamamen askıya alınabilecek ve/veya sonlandırılabilecek olup, böyle bir kullanımın tespiti halinde Aksigorta, her türlü yasal ve idari yola başvurabilecektir.

7. GİZLİLİK

7.1. Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması sırasında Aksigorta tarafından, Kullanıcı ve talep ettiği hizmetlere ilişkin olarak bazı bilgiler elde edilebilecektir. Aksigorta tarafından elde edilen ve Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgiler, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak muhafaza edilecektir. Söz konusu bilgiler, Kullanıcıya hizmet verilebilmesi amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Aksigorta personeli, ilgili sigorta acenteleri ve hizmet sağlayıcı iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

7.2. Aksigorta tarafından Kullanıcıya dair Uygulamalar üzerinden elde edilen bilgiler, Kullanıcının özgür iradesi ile Uygulamalar üzerinden sağlanmaktadır.

7.3. Kullanıcı tarafından yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi, Uygulamalar üzerinden sunulan hizmetleri ve bu kapsamda Kullanıcıya tanınacak haklarını etkileyebilir. Olası hak kayıplarından hiçbir suretle Aksigorta sorumlu tutulamayacak olup Kullanıcı, sağladığı yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler ile Aksigorta nezdinde bir zararın meydana gelmesine sebebiyet vermesi halinde söz konusu zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Aksigorta, gerektiğinde Kullanıcının IP adresini tespit edebilir, bunu Kullanıcıyı şekilde tanımlamak ve demografik bilgi toplamak amacıyla kullanılabilir. Demografik raporlamalar ve hedef kitle çalışmaları Kullanıcıya ait herhangi bir kişisel veri içermemekte olup, bunlar Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

7.5. Kullanıcı, Aksigorta’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcıya ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Aksigorta’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder.

8. SORUMLULUK

8.1. Aksigorta, Uygulamaların kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, gecikme, bilgisayar virüsü veya sistem arızası sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kasten sebebiyet vermediği herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

8.2. Aksigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt Aksigorta için bağlayıcı değildir.

8.3. Kullanıcı tarafından Uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen her işlem ve eyleme ilişkin hukuki, cezai ya da idari sorumluluk Kullanıcıya ait olup Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarına aykırı olarak gerçekleştireceği işlem ve eylemler neticesinde gerek Aksigorta gerekse üçüncü kişiler nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu kapsamda Aksigorta’ya karşı herhangi bir iddia ve talep ileri sürmeyeceğini, Aksigorta’yı üçüncü kişilerce ileri sürülebilecek iddia ve taleplerden ari kılacağını kabul, beyan, ve taahhüt eder.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Değişiklikler Aksigorta, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Şartlarını, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulamalar üzerinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Şartlarının değişen hükümleri, Uygulamalar üzerinden ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.2. Devir

  9.2.1. Aksigorta, Uygulamaların yönetimini ve/veya Uygulamalar üzerinden sunmakta olduğu hizmetler ile işbu Kullanım Şartları kapsamındaki hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını ve/veya işbu Kullanım Şartlarını, yürürlükteki mevzuatı ihlal etmemek kaydı ile tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

  9.2.2. Kullanıcı, Aksigorta’nın yazılı onayı olmaksızın işbu Kullanım Şartlarını veya bu Kullanım Şartları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

9.3. Mücbir Sebep Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Aksigorta, işbu Kullanım Şartları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Aksigorta için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya Kullanıcı tarafından bu sebeple Aksigorta’dan herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Aksigorta’nın makul kontrolü haricinde ve Aksigorta’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Delil Kullanıcı, Kullanım Şartları kapsamında doğabilecek ihtilaflarda Aksigorta’ya ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanım Şartlarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Şartları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Şartları kapsamında doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6. Bildirimler Aksigorta, Kullanıcıya Kullanıcının Aksigorta sistemlerinde kayıtlı olan iletişim kanallarından herhangi biri üzerinden bildirimde bulunabilecektir. Aksigorta’ya ait iletişim bilgilerine, Uygulamaların ilgili alanında yer verilecektir

9.7. Bölünebilirlik İşbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık halinde Kullanım Şartlarının diğer hükümleri tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.