Matbu

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu

“Matbu” ifadesi, kelime olarak “basılmış kâğıt” anlamına gelir. Köken olarak “matbaa” kelimesinden gelen ve matbaada ya da yazıcıda basılmış evrakları tanımlamak için kullanılan “matbu” kelimesi, sigortacılık açısından da büyük önem taşır. Sigortacılıkta kullanılacak evrakların resmi nitelik taşıması için “matbu” özellikte olması, yani basılmış olması gerekir. Elle yazılmış evraklar ya da ıslak imzalı versiyonu bulunmayan dijital ortamda hazırlanmış belgeler, sigorta poliçelerinin geçersiz olmasına yol açar.

Matbu Nedir?

Üzerindeki yazı ve bilgiler herhangi bir baskı cihazı aracılığıyla yazılan tüm kâğıtlar, “matbu” olarak değerlendirilir. Matbu evraklar, resmi işlemler açısından son derece büyük önem taşır. Bunun en önemli sebebi de resmi evraklarda mutlaka ıslak imza kullanılması zorunluluğudur. Islak imzanın bulunmadığı evraklar, istisnai durumlar haricinde resmi açıdan geçersiz kabul edilir. Bu durumun temel sebebi de kişinin maddi yükümlülüklerini kabul ettiği evraklarda başkası tarafından taklit edilemez ve kişi tarafından inkâr edilemez kişisel bir iz bırakmasının kanunen zorunlu olmasıdır.

Sigorta işlemlerinde kullanılan evraklar, sigorta ettiren kişinin prim ödemelerini üstlendiğini kabul ettiği borçlanma belgeleridir. Sigorta evraklarında ayrıca sigorta şirketleri de sigortalıya yönelik çeşitli taahhütlerde bulunur. Her iki tarafın da birbirlerine verdikleri sözleri ve kabul ettikleri yükümlülükleri yasal merciler karşısında geçerli bir hâle getirebilmeleri için, matbu evraklar kullanmaları ve bu belgeleri bizzat imzalamaları gerekir. Sigorta poliçelerinin ve evraklarının matbu olmasının bir diğer sebebi de anlaşılan detayların her iki tarafta da yazılı şekilde bulunması zorunluluğudur. Olası bir ihtilaf hâline çözüm ararken kullanılacak olan bu iki versiyonun sonradan değiştirilmediğinden emin olunması için matbu şekilde basılmış olması gerekir.

Sigortacılıkta Hangi Evrakların Matbu Olması Gerekir?

Sigortacılıkta matbu olması gereken evraklar şunlardır:

 • Sigorta başvuru formu
 • Sigorta poliçesinin aslı
 • Sigorta ettirenin sigortacıya sunduğu kimliğin fotokopisi
 • Sigortada ek durumlar ve ek teminatlar yer alıyorsa bunların bildirildiği ek belge
 • Sigortaya resmi nitelik kazandıracak damga resmi


Evrakların Matbu Olmaması Durumunda Ne Olur?

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji, resmi işlemlerin bir bölümünün dijital alana taşınmasını sağlasa da matbu evraklar hâlen son derece önemlidir. Matbu evrak kullanılmaması durumunda, evrakta sahtecilik riski artabilir ya da taraflar, sözleşmeyle üstlendikleri sorumlulukları reddedebilir. Olası anlaşmazlıklar durumunda taraflar, karşı tarafın yükümlülüklerini ispatlamakta zorluk yaşayarak mağdur duruma düşebilir. Evrakların matbu olmaması durumunda, olası ihtilaf durumlarında kimin haklı kimin haksız olduğunun tespiti zorlaşır ve bu durum sigortacılık işlemlerinin aksamasına neden olabilir. Bu yüzden matbu evrak kullanımı hakların ve sorumlulukların tespiti açısından son derece önemlidir.

Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat