Jeran

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Jeran

Reasürör ya da reasürans şirketi, sigorta şirketlerine finansal koruma sağlayan ve şirketlerin tek başlarına başa çıkamayacakları kadar büyük risklerine ortak olan şirkettir. Birden fazla reasürörün bir reasürans sözleşmesine katılmasına koasürans adı verilir. Bu durumda reasürans şirketleri, sigorta şirketinin bir poliçe ile devraldığı riskin karşılanmasını sağlamak için birlikte hareket eder. Şirketler arasındaki risk üstlenme sürecini yöneten tarafa ise jeran şirket adı verilir.

Koasürans Nedir?

Sigorta şirketleri, riskin gerçekleşmesi durumunda sorumluluklarını sınırlandırmak için, reasürans şirketleri ya da reasürans sunan diğer sigorta şirketleriyle birlikte çalışır. Sigorta şirketleri, bu işlemi sigorta primlerinin bir kısmına sahip olan reasüröre poliçeler yazarak, riskinin bir kısmını ya da tamamını transfer ederek yapar. Reasürans sözleşmeleri sigorta şirketi ile reasürör arasındaki ilişkiyi kurar ve reasürörün tazmin edeceği riskleri ve sedan sigortacının teminat için ödemek zorunda olduğu ücreti ana hatlarıyla belirtir. Bazı durumlarda, birden çok reasürans şirketi reasürans sözleşmesine katılır. Toplam riski paylaştıran birden fazla reasürör, tek bir reasürörün iflas etmesi nedeniyle sigortacının yükümlülüklerinin karşılanamama olasılığını azalttığından, şirketler, sigortacıdan devralınan risk miktarının karşılanabilmesini sağlamak için koasürans oluşturur. Koasüransa katılan reasürörler genellikle küçük reasürans şirketleridir ve sözleşmenin gerektirdiği kadar riski tek başlarına üstelenmeleri zordur. Ayrıca bu reasürörler belirli bir risk türü hakkında yeterli deneyime sahip olmadığı için, daha fazla deneyim kazanana kadar riskin büyük bir kısmını üstlenmek istemeyebilir ve koasürans havuzu oluşturacak şekilde diğer şirketlerle ortaklık kurabilir.

Jeran Nedir?

Koasürans anlaşmaları, genellikle sedan şirket olarak bilinen sigorta şirketi ile jeran şirket arasında müzakere edilir. Sedan şirket, sigorta poliçesindeki risklerinin bir bölümünü ya da tamamını reasürans şirketine geçiren sigorta şirketidir. Jeran şirket ise koasürans sözleşmelerine katılan, diğer reasürans şirketleri adına kararlar veren ve sözleşmenin şartlarını ve oranlarını müzakere etmekten sorumlu ana reasürördür. Jeran, sözleşmenin müzakeresinden sorumlu olmasına karşın, her zaman en büyük risk payını alması gerekli değildir.

Jeran seçimi genellikle şirketin uzmanlık ve deneyim seviyesine bağlıdır. Koasürans sözleşmesi ile her reasürörün sorumlu olduğu zarar miktarı genellikle orantılı olarak hesaplanır ve sözleşmede daha büyük bir paya sahip reasürörler daha fazla tazminat talebinden sorumlu tutulur. Kayıplarda orantılı bir paya sahip olmanın yanı sıra ortak reasürörlerin riski üstlendikleri için aldıkları primlerde de orantılı bir payı vardır. Bazı durumlarda koasürans orantılı değildir ve reasürans şirketleri yalnızca, sedan şirketin önceden belirlenmiş bir dönemde maruz kaldığı toplam hasar belirli bir miktarı aştığında ödeme yapar.