Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluğunuz Aksigorta uzmanlığı ile birleşiyor, güvenceniz artıyor.

Senin için Sorumluluk Sigortaları teklifi vereceğim.

Sorumluluk Sigortaları ile her türlü riske karşı tam güvence!

İş yerin ve çalışanlarının başına gelecek kaza ve risklere karşı Aksigorta Sorumluluk Sigortaları tam güvence ile her zaman yanında...

İşveren Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşen sorumluluklar için teminat sağlar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Dünyanın herhangi bir yerinde beklenmedik kazalar sonucu uğrayabileceğin bedensel zararlara karşın koruma altına alınırsın.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar nedeniyle üçüncü şahıslardan tarafından firmana gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş faaliyetleri sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alır.

Neler Güvende, Neleri Kapsar?

İşletmende meydana gelebilecek kazalar sonucu çalışanlar ve çevredekiler in zarar görme riskine karşın kapsamlı bir teminat güvencesi oluşturduk.

İşletmenin faaliyeti, çevresel etmenlerden kaynaklı risklerin durumu, proje bazlı talep ve ihtiyaçların dikkate alınarak özel teminat, limit ve şartlar dahilinde çalışma yapılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ürün Sorumluluk Sigortasında ürün kusuru ne demektir?

Ürün geliştirme hataları, üretim hataları, ürün kontrol hataları, etiket hataları gibi durumlar ürün kusuru sayılmaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası nedir, yaptırmak zorunlu mudur?

ir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır. Sigorta zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile bireylerinin, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.
Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları ve sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmaz.

Ferdi Kaza Sigortası kapsamı nelerden oluşur?

Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde karşılaşacağı ani ve beklenmedik bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir zarara maruz kalmasıdır. Poliçelerde vefat ve sürekli maluliyet teminatlarının yanı sıra tedavi masrafları veya gündelik tazminat teminatı da yer almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortasının konusu nedir?

İşletmenin ürettiği malın kusurundan dolayı 3. Şahısların karşılaştığı zarardan ötürü firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk Sigortasıdır. Ek olarak yurtdışından ithal ederek Türkiye’de dağıtıcı olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararlarına da bu üründe güvence verilmektedir.

Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?

Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir. Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?

İşletmenizin faaliyeti sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar için güvence verir. Teminat verilen mesleğinize ilişkin kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı koruma sağlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası hangi meslekler için yapılmaktadır?

Hekimler için Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler için Sorumluluk Sigortası, Mimarlık, Avukatlık gibi mesleklerin ortaya çıkabilecek riskleri için sigorta yapılabilmektedir.

Diğer ürünler ile ilgili tüm soruların cevaplarına ulaşın.

YARDIM MERKEZİ

İhtiyacınız olan bütün bilgi ve belgeler, Aksigorta Yardım Merkezi'nde!

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluğunuz Aksigorta uzmanlığı ile birleşiyor, güvenceniz artıyor.