Aksigorta - Zorunlu Deprem Sigortası - Ürün Sayfası

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

TEKLİF AL


Uygulamadaki yapı tarzları ve tanımları nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunur:

 • Çelik, Betonarme Karkas: Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan yapılardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer almaktadır.
 • Yığma Kâgir: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
 • Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılardır.
Zorunlu Deprem Sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası bir tür vergi midir?

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

için geçerlidir.

Hangi binalar ZDS kapsamında değildir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Köy yerleşim alanlarındaki binalar neden kapsam dışındadır?

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

İnşa halindeki konutlar için ZDS yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

İşyerleri ZDS kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

ZDS’de hangi haller teminat dışında değerlendirilir?

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar
 • Asansörler
 • teminat altına alınır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak  yangın sigorta poliçesi teminatı alınabilir.
ZDS ev eşyaları için veya yangın vb. riskler için de teminat sunar mı?

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami ve yer kayması sonucu sadece binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminatı alınması mümkündür.

Kaçak binalar ZDS kapsamında mıdır?

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışındadır.

“Hazine”, “Belediye” gibi kamu arazisi üzerine yapılan binalar ile 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuat gereği “inşaat ruhsatı” bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına girmez. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda ” inşaat ruhsatı” şartı aranmadığı için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Tapuda arsa, bağ, bahçe veya tarla olarak görünen alanlardaki binalarda ZDS uygulaması nasıldır?

2000 yılından önce inşa edilmiş ve tapu kaydında “arsa” veya “tarla” vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binaların “bağımsız mülkiyet”e konu olup olmadığı veya kat irtifakının tesis edilip edilmediği göz önünde bulundurulmaz; 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanun kapsamı gereği, Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi tutulur. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanı esas alınarak, arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilir.

Tapuda bu şekilde kayıtlı bulunan taşınmazın “arsa tapusu”, taşınmazın özel mülkiyete tâbi olduğunu göstermekle birlikte binanın varlığını gösterir. Bu durumda sigortanın, arsa tapusuna ilişkin bilgilerin yanı sıra sigorta ettirenin beyanı esas alınarak yapılması gereklidir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları da sigorta ettirenin beyanının esas alınmasını şart koşar.

Tapuda mesken olarak kayıtlı işyerine ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer.

Tapuda “ticarethane” olarak belirtilmiş ama kullanımda “mesken” olan bir daire için ZDS düzenlenebilir mi?

Daire tapuda ticarethane olarak belirtilmiş ise, mesken olarak kullanılsa da Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenemez. Bu gibi binalar için tapuda “cins tashihi” yapılması ve “ticarethane” ibaresinin “mesken” olarak değiştirilmesi gereklidir.

Tapuda niteliği “konut” olarak belirtilmiş fakat edinme sebebi açıklamasında, “bodrum katta odunluk” olarak gösterilen bölümler için ZDS düzenlenebilir mi?

Bahsi geçen yer konut amaçlı ise, yani mesken olarak yapılmış ancak odunluk veya kömürlük amaçlı kullanılıyorsa ZDS yaptırılması gereklidir. Bu durumda söz konusu yerin ayrı tapusu da bulunmalıdır.  Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi  yerler için poliçe yaptırmak gerekli değildir. Apartmanın müşterek yerleri sigorta bedelinin içinde “zımni” olarak tanımlanır.

Tapuda kat irtifakı niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş bina için ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilen ilgili yerin tamamı mevcut durumda pansiyon olarak kullanılıyorsa, kullanım şekli “ticarethane” olarak nitelendirileceğinden Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır. Eğer tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli “mesken” ise tapuda cins tashihi yapılarak, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Tapusu alınmamış kooperatif konutları için ZDS yaptırılabilir mi?

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

 

Kooperatif yönetiminin iflası durumunda, yetkili kimse kalmadığında ve kişi üzerine tapu bulunmuyorsa, kooperatif belgesi ile ZDS yapılabilir mi?

Bina ve hisse sahipliğinin tespitini gösteren belgenin sağlanması halinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir.

ZDS yapıldığına dair kontrol noktaları nerelerdir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/ su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

“Köy” olan yer, “belde ” olduğunda ZDS düzenlenebilir mi?

Belediye mücavir alanlarında kalan ve belediyelerden hizmet alan meskenler için poliçe düzenlenmesi mümkündür.

Kerpiç evler için ZDS düzenlenebilir mi?

“Diğer Yapılar” kategorisinde değerlendirilen ahşap, kerpiç ve benzeri evlere Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir.

Gecekonduya ZDS düzenlenebilir mi?

Hazine arazisi üzerinde bulunmamak şartıyla, tapusu bulunan gecekondulara ZDS düzenlenebilir.

KKTC’deki binalar için ZDS yaptırılabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı T.C. sınırları içinde geçerlidir. Bu yüzden KKTC’deki binalar için düzenlenemez

Kamu yararına çalışan derneklere ait taşınmazlar için ZDS düzenlenebilir mi?

Söz konusu derneklere ait taşınmazlar 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbidir.

Anasayfaya Dön
Kapat